Handelsbetingelser

Alle priser i listen er vejledende

  • Tilbud gives på større ordrer, forespørg venligst
  • Alt frø vil blive leveret som rent, tørt frø, med mindre andet er aftalt
  • Alt frø kan leveres som færdigforbehandlet frø klar til udsåning, se forbehandlingsliste
  • Mindste salg 100 g pr. parti
  • På partier under ½ kg forhøjes prisen med 20 %
  • For leverancer under 100 kg af Quercus sp. eller 10 kg Fagus sp. forhøjes prisen med 10 %
  • Ved ordre under 1.000 kr. ekskl. moms påføres et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Fakturering
Fakturaer sendes fra 1. april 2010 elektronisk i PDF-format via e-mail eller i OIOXML-format via EAN-nummer.

Tilmelding sker i forbindelse med aftaleindgåelse ved at oplyse den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til at sende elektroniske fakturaer. Tilmelding kan alternativt ske ved at sende en e-mail til efaktura@hededanmark.dk med oplysning om den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til elektroniske fakturaer. Husk at angive navn, adresse, postnummer og telefonnummer.

Papirfakturaer kan fra 1. april 2010 stadig tilbydes – dog mod betaling af kr. 25 ekskl. moms for håndtering og forsendelse heraf.

Salg- og leveringsbetingelser

For HD Seed (herefter ”sælgeren”):

1. Salgsbetingelser
De nuværende salgsbetingelser gælder for enhver handel mellem kunde og sælger, også i tilfælde af tilbud osv., der ikke henviser til de herværende salgsbetingelser. Afvigelser fra de nuværende salgsbetingelser gælder kun, hvis afsnit nævnes skriftligt, hvor afvigelser gælder, og sælgeren skriftligt har accepteret afvigelsen.

2. Tilbud
Sælgeren har ret til uden varsel at ændre de priser, der er anført i kataloger, prislister osv. Angivne priser er i DKK (danske kroner) ekskl. moms, told og andre afgifter, pakning, eventuelle håndteringsgebyrer eller resterende gebyrer, der pålægges af sælgeren, hvis ikke andet er nævnt. Pakningen foretages af sælgeren for købers regning. Alle ordrer pålægges et ekspeditionsgebyr, der er fastsat af sælgeren. Eventuelle gebyrer og beløb vil blive informeret af sælgeren efter anmodning.

Sælgers tilbud forudsætter bekræftelse.
Kundens ordre er bindende for kunden.
Tilbuddet er ikke bindende for sælgeren, før kunden har modtaget ordrebekræftelse.

3. Levering og forsinkelse
Leveringsbetingelserne er ex sælgers lager / planteskole. Hvis leveringsmåden ikke er aftalt, arrangerer sælgeren afsendelse for kundens omkostninger. Forsendelserne er kun forsikret på kundens skriftlige anmodning og på hans omkostninger.
Leveringstidspunktet angivet af sælgeren er kun vejledende.
Leveringstidspunktet angivet af kunden er kun bindende for sælgeren, hvis det skriftligt accepteres af sælgeren ved indgåelsen af kontrakten.
I tilfælde af forsinkelse skal klagen indgives skriftligt senest 2 dage efter leveringsfristen, ellers mister kunden alle krav på grund af forsinkelse. Forsinkelse giver ikke kunden ret til at kræve erstatning for kundens potentielle tab af fortjeneste. Kompensation på grund af forsinkelse kan ikke overstige fakturaprisen for forsinkede varer ekskl. Moms, gebyrer, fragt mv. Sælger er uden ansvar, hvis forsinkelsen / den manglende levering skyldes force majeure, eller hvis den manglende opfyldelse skyldes kulturer af dårlig kvalitet.

4. Garanti, oprindelsescertifikat og korte leverancer
Virksomheden giver ikke nogen garanti. Garanti for vækst / spiring og varemærke ydes ikke. Alle frø, der er underlagt kontrol af "statens oprindelseskontrol af frø og planter", leveres med autoriseret oprindelsescertifikat. Ved køb af mindre end 1.000 kr. Pr. Forsendelse opkræves et ekspeditionsgebyr, der er fastsat af sælgeren. Afgiftsbeløbet vil blive oplyst af sælgeren på anmodning.
Fejlleverancer giver ikke kunden ret til at kræve erstatning for tab af fortjeneste. Kundens krav på grund af forkert levering kan ikke overstige det fakturerede beløb ekskl. Moms, afgifter, fragt mv.
Kunden har pligt til at kontrollere varerne ved modtagelse. Klager over defekte leverancer, som skulle have været opdaget ved kontrol, skal være modtaget inden for 3 dage. For resterende defekte leveringer er den tilladte tid til reklamationer 6 måneder. Alle krav ophører efter dette tidspunkt. Ved tvister om fejlbehæftede leverancer inklusive potentielt beløb for kravet skal retslige skridt tages inden for 2 år fra modtagelsen af varerne, ellers udløber kravet.

5. Betaling
Betaling skal ske inden for 14 dage fra faktureringsdagen. I tilfælde af forsinket betaling opkræves en rente på 1,5% hver måned for køb uden for forbrugeren.
Sælger har ret til, ved bestilling og indtil levering har fundet sted, at kræve tilfredsstillende garanti for punktlig betaling.
I tilfælde af ikke-punktlig betaling har sælgeren ret til uden varsel at overdrage kravet til et inkassofirma. Kunden er forpligtet til at betale de opkrævningsafgifter, der er fastsat af advokaten, og beløbet kan overstige det beløb, der er angivet i “Bekendtgørelse om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”.

6. Produktansvar
Sælgers produktansvar er reguleret i "Lov om produktansvar" (lov om produktansvar). Sælgeren kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar.

7. Klagenævn, lovvalg, sted
I tilfælde af tvist kan sælgeren kræve, at tvisten anlægges for Skovplanteringens Ankenævn, før sagen kan anlægges for den almindelige domstol. Lokalets beslutning er ikke bindende.

Alle tvister afgøres i henhold til dansk domstol ved retten i Viborg, alternativt Vestre Landsret.

8. For yderligere betingelser
Se prislisten.